Zarządzenie Nr 1249/04 z dnia 15 stycznia 2004r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego części działek położonych w Płocku przy ulicy Zapłotek.

Zarządzenie  Nr 1249/04
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 15 stycznia 2004 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego części działek położonych w Płocku przy ulicy Zapłotek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003r. Nr 80 poz. 717,) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 1i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003r., Nr 80 poz., 720, poz.721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966), §1 Uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27.03.2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje :

§1


Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do prawa do prawa użytkowania wieczystego ułamkowych części działek, położonych w Płocku przy ulicy Zapłotek, stanowiących własność Skarbu Państwa, objętych umową sprzedaży warunkowej z dnia  11.12.2003r.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 07:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 264
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji