Zarządzenie Nr 1765/08 z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Ułańskiej dz. nr ewid. 1561/3 oraz powołania komisji przetargowej.
ZARZĄDZENIE Nr 1765/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Płocku przy ul. Ułańskiej dz. nr ewid. 1561/3 oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) – Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

1.Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Płocku w Obr. 9, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Lp.: 1
Ulica: Ułańska
Nr ewid. działki: 1561/3
Pow. w m2: 4 624
KW: 79470/4
Opis nieruchomości: Niezabudowana
Przeznaczenie w m p.z.p.: 5 MW Przeznaczenie podst.: zabudowa mieszk. wielorodzinna Przezn. dopuszcz.: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi.
Szacunkowa wartość nieruchom. w zł: 768 500,00
Cena wywoławcza nieruchom. (netto) w zł: 770 000,00

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535), zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta Płocka w niewielkiej odległości od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowań Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Policji, zabudowań mieszkaniowych jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.
Teren ten uprzednio użytkowany był przez Jednostkę Wojskową.
Aktualnie działka nie jest uzbrojona.

2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) upływa w dniu 9 maja 2008 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3

Powołuje sie Komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1niniejszego Zarządzenia w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2.Z-ca Przewodniczacego - Marcin Kozanecki

3. Członek - Dariusz Dobosz

4. Członek - Barbara Udałow

5. Członek - Marianna Dudek

6. Członek - Dorota Zgorzelska

§ 4

Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 01 kwietnia 2008, godzina 10:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji