Zarządzenie Nr 2544/08 z dnia 30 października 2008r.
w sprawie: przekazania do dyspozycji Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego lokalu użytkowego o pow. 141,86 m2 położonego w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a z przeznaczeniem na działalność statutową
Zarządzenie 2544/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2008r.

w sprawie: przekazania do dyspozycji Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego lokalu użytkowego o pow. 141,86 m2 położonego w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a z przeznaczeniem na działalność statutową

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218), postanawiam co następuje:


§ 1
Przekazać do dyspozycji Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku lokal użytkowy o pow. 141,86 m2 położony w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 2a z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 1 roku, począwszy od 1.12.2008 r.


§ 2
Gospodarowanie w/w lokalem powierzyć w całości Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

§ 3
Zobowiązać biorącego w dyspozycję do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem lokalu, a w szczególności kosztów konserwacji i remontów lokalu, opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 07:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 174
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji