Zarządzenie Nr 2781/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2124/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Borowickiej 4 ze składników mienia komunalnego przekazanego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w nieodpłatne użytkowanie.

ZARZĄDZENIE NR  2781/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2124/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Borowickiej 4 ze składników mienia komunalnego przekazanego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w nieodpłatne użytkowanie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124 i z 2004r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492) w związku z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z 1992r. Nr 63 poz. 315, z 1994r. Nr 121 poz. 591, z 1995r. Nr 138 poz. 682, Nr 141 poz. 692, z 1996r. Nr 24 poz. 110, z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158  poz. 1041, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115, z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935, z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382-1384, Nr 128 poz. 1407, z 2002r. Nr 113 poz. 984 i z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 124 poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213 poz. 2081, Nr 223 poz. 2215, Nr 210 poz. 2135) – zarządzam co następuje:


§ 1

W § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 2124/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Borowickiej 4 ze składników mienia komunalnego przekazanego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w nieodpłatne użytkowanie wyrażenie „do czasu jej sprzedaży” zastępuje się wyrażeniem „do czasu jej zbycia”.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 127
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji