Zarządzenie Nr 2217/08 z dnia 21 lipca 2008r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego – Jednostki Budżetowej w Płocku.
Zarządzenie Nr 2217/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2008r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego – Jednostki Budżetowej w Płocku.


Na podstawie art. 36 ust. 1, w związku z art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - Jednostki Budżetowej w Płocku o treści ustalonej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 1333/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1.W Rozdziale II, w § 5, w ust. 1, pkt 2 wyrazy: “Miasta Płocka” zastępuje się wyrazami: “Gminy-Miasta Płock”.
2.W Rozdziale II, w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
“Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych”.
3.W Rozdziale II, w § 23 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
“Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Ośrodek.
4.Schemat Organizacyjny stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 032
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji