Zarządzenie Nr 2750/04 z dnia 03 grudnia 2004r.
w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Nr 2750/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  3 grudnia 2004r.

w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na podstawie § 8 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wprowadzam zasady udostępniania w Urzędzie Stanu Cywilnego: “sali kolumnowej”, “sali pałacowej” i “sali toastów” zwanych dalej “pomieszczeniami”.

2.Pomieszczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego  mogą być udostępniane odpłatnie:
 
- instytucjom
- zakładom i jednostkom budżetowym
- fundacjom
- stowarzyszeniom
- związkom zawodowym
- oraz innym jednostkom posiadającym osobowość prawną

na spotkania, konferencje, benefisy, występy i inne uroczystości, które wymagają odpowiedniej oprawy i formy zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń  w Urzędzie Stanu Cywilnego stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia  pod warunkiem, że nie będzie to zakłócało prawidłowego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 2

Kierownik  Urzędu  Stanu  Cywilnego  ustala  z   zainteresowaną   jednostką   termin i opłaty  w  oparciu  o  przepisy  niniejszego  Zarządzenia  oraz  warunki korzystania z pomieszczeń przez jednostkę.

§ 3

1.Udostępnianie pomieszczeń następuje na podstawie umowy zawartej przez upoważnione osoby.

2.W umowie należy zapisać postanowienie o odpowiedzialności majątkowej korzystającego za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie  w  udostępnianych  pomieszczeniach, bądź w innych pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego.


§ 4

Ustala się ceny za korzystanie z pomieszczeń w wysokości:

“sala pałacowa” i “sala kolumnowa”:

- za pierwszą godzinę 200,00 zł + 22% VAT
- za każdą następną rozpoczęta godzinę dodatkowo po 150,00 zł + 22% VAT

“sala toastów”:
- za pierwszą godzinę 100,00 zł + 22% VAT
- za każdą następną rozpoczęta godzinę dodatkowo po 75,00 zł + 22% VAT


§ 5

Prezydent Miasta lub Sekretarz Miasta mogą w uzasadnionych przypadkach  udostępnić  pomieszczenia  nieodpłatnie  jednostkom,  o których mowa w § 1.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji