Zarządzenie Nr 1362/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku.
Zarządzenie Nr 1362/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku.

Na podstawie art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 roku
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 roku Nr 127, poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218), w związku z Uchwałą Nr 171/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia
28 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1
Wnioski złożone do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Długiej w Płocku zostają rozpatrzone w sposób przedstawiony w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 246
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji