Zarządzenie Nr 4224/05 z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie: wniosku Pani Małgorzaty Rutkowskiej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 88 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku po zgonie najemcy.

Zarządzenie Nr 4224/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie: wniosku Pani Małgorzaty Rutkowskiej o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 88 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w Płocku po zgonie najemcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271  z  2002 r.,  Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. i Dz. U Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i § 2 ust. 1 pkt. 17,  § 5 i § 6 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r.),  zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Pani Małgorzaty Rutkowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 88 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 w  Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 33,67 m2 i mieszkalnej 24,39 m2, pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 grudnia 2005, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 041
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji