Zarządzenie Nr 1600/04 z dnia 22 marca 2004r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. Parcele w Płocku stanowiącego własność gminy Płock.

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1600/04 z dnia 22 marca 2004r.
 


w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu zlokalizowanego przy ul. Parcele w Płocku stanowiącego własność gminy Płock.

        
 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, .z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 39 )   Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje: 
                                      

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. xxxx m2 zlokalizowanego  jako  działka Nr xxxx  przy ulicy Parcele  w Płocku  z przeznaczeniem pod uprawy  dla Pana xxxxxxxxx w Płocku, ul. xxxxx  na okres od  01.04.2004r. do 31.10.2005 r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w § 1 w wysokości   xxxx  zł./ar/m-c .

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 573
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji