Zarządzenie Nr 2835/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Wąskiej w Płocku będącej własnością gminy Płock.

Zarządzenie Nr 2835/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004r.


w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Wąskiej w Płocku będącej własnością gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203)  oraz art. 13  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz.1492)   Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2  zlokalizowanej jako część działki nr 1546/1 ( zgodnie z załącznikiem mapowym) przy ul. Okopowej  w Płocku z przeznaczeniem na zagospodarowanie i składowanie opału  dla Pana Tomasza Grzelaka zam. w Płocku, ul. Wąska 22 na okres  2 lat.                 

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 4 zł/ar/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 256
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji