Zarządzenie Nr 4262/05 z dnia 30 listopada 2005r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 384/23 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 3A w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Zarządzenie Nr 4262/05
Prezydenta Miasta  Płocka
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka  nr 384/23 położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 3A w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441] i art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 , art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz 1420, Nr 175 poz. 1459] w związku z Uchwałą Nr 710/XL/05  Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, stanowiących własność  Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi  na cele inne niż mieszkaniowe- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Płocku przy ul. Batalionów Chłopskich 3A oznaczoną jako działka nr 384/23 o  pow. 852 m2 (numer księgi wieczystej PL1P/00020817/1) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości – Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Batalionów Chłopskich 3A oznaczonej jako działka nr 384/23 o powierzchni 852 m2
w wysokości – 83 513,00  zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 56 872,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu  w wysokości – 26 641,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% określonej w Uchwale Nr 710/XL/05  Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt.3 wynosi – 2 664,10 zł.  (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy).
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
5/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 grudnia 2005, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji