Zarządzenie Nr 2793/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jednostka Budżetowa w Płocku.

Zarządzenie Nr 2793/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia  2004r.

w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jednostka Budżetowa w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.        z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806. Dz.U. Z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, dz.U. z 2004r. Nr 102       poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759), art. 91 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia              5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.z 2001r.  Nr 142 poz. 1592, zm.:      Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200           poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) i § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku postanowiam, co następuje:  

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jednostka Budżetowa w Płocku o treści ustalonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1421/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 lutego 2004r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 20 grudnia 2004, godzina 08:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 050
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji