Zarządzenie Nr 4252/05 z dnia 29 listopada 2005r.
zmieniające zarządzenie Nr 57/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.

ZARZĄDZENIE  Nr 4252/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 57/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką osobową.

Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (j.t. z 2004r Dz.U. Nr 204, poz. 2088 ze zmianami), § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie  w zakresie transportu drogowego taksówką  (Dz.U.Nr 12, poz. 118) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 20 stycznia 2004r w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r, Nr 3049/2005, Nr 3506/2005, Nr 3759/2005, Nr 4011/2005  zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzania znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką zmienionego zarządzeniem Nr 291/03 Prezydenta Miasta  Płocka z dnia 14 maja 2003r oraz Nr 2982/05 z dnia 11 stycznia 2005r wprowadza się następujące zmiany:
1.w pkt. 3 składu Komisji wykreśla się treść „Mirosława Łykowska”, a wpisuje „Bożena Kubińska”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 09 grudnia 2005, godzina 09:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 071
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji