Zarządzenie Nr 72/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2006 rok po dokonanych zmianach
Zarządzenie Nr 72/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2006 rok po dokonanych zmianach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U Nr 153, poz. 1271; z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. Nr 175, poz.1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337), Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok; oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia5 stycznia 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/06 Rady Miasta Płocka z dnia 11 września 2006roku:
zarządzam co następuje;

§ 1.

Zaakceptować plan finansowy rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2006 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego rachunku dochodów własnych jednostki na 2006 rok po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.

Zobowiązać Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 5455/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie zaakceptowania planu finansowego rachunku dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku na 2006 rok.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 15 stycznia 2007, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 098
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji