Zarządzenie Nr 1750/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku.

Zarządzenie Nr 1750/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku.
       
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 7 pkt 2 Statutu Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


1.Zwiększyć limit zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku o 0,75 etatu od dnia 30 kwietnia 2004 roku.
2. Limit zatrudnienia w jednostce po dokonaniu zwiększenia wyniesie 20,00 etatów.


§ 2.


Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Miejski Zarząd Dróg


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 04 maja 2004, godzina 12:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 066
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji