Zarządzenie Nr 1626/04 z dnia 30 marca 2004r.
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów xxxxxx i xxxxxx do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku


Zarządzenie Nr  1626/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca  2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutów xxxxxx i xxxxxx do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41,  poz.  412 i  Nr  111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001 r.  Nr  5,  poz. 42, Nr 14,  poz. 124,  Nr 100,  poz. 1085,  Nr  115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr xx położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka, Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Wniesiony w dniu 26 stycznia 2004 r. przez xxxxx i xxxxx zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, dotyczący zapisu określającego zasady podziału terenu, oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 11UMN, na działki budowlane zostaje uwzględniony.


§ 2


Wniesiony w dniu 26 stycznia 2004 r. przez xxxxx i xxxxx zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, dotyczący projektowanego  przebiegu ulicy, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 4KL1/2, przez działkę nr ewid. xx zostaje nieuwzględniony.

§ 3


1. W projekcie planu wprowadza się korektę polegającą na usunięciu z tekstu projektu planu zapisu ustalającego wymóg podziału działek równolegle do ul. Maszewskiej.
2. W § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Plan ustala następujące zasady podziału terenu na działki budowlane:
1)  powierzchnia działki, powstałej w wyniku podziału, nie mniejsza niż 1500 m²,
2) działki, powstałe w wyniku podziału, muszą mieć zapewniony dostęp do drogi 
     publicznej,
3) układ działek po podziale powinien:
a) wynikać z potrzeb lokalizacyjnych inwestycji,
b) uwzględniać ustalenia zawarte w ust. 1, 2 i 3.”.


§ 4


W projekcie planu utrzymuje się przebieg projektowanej ulicy 4KL1/2 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 5


Zarzut, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, podlega przedstawieniu do rozpatrzenia Radzie Miasta Płocka.


§ 6


Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym zarzuty.

§ 7


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji
i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 606
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji