Zarządzenie Nr 4373/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Brzoskwiniowa 4 na lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Brzoskwiniowa 4 w Płocku.

Zarządzenie  Nr 4373/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Brzoskwiniowa 4  na lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Brzoskwiniowa 4 w Płocku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.)  oraz § 2 ust.1, pkt 4  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zarządza się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Krystyny Karczewskiej do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Brzoskwiniowej 4,  składającego się z trzech   pokoi  i kuchni o powierzchni użytkowej 66,11 m2 , z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Brzoskwiniowej 4 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 12 stycznia 2006, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji