Zarządzenie Nr 2826/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 159/28 i 159/55 położonego przy ul. Kochanowskiego 1/1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Zarządzenie  Nr 2826/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 159/28 i 159/55 położonego przy ul. Kochanowskiego 1/1 w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203] i art. 37 ust. 2 pkt 5, art. 67 ust. 1 i 3 , art. 68 ust. 1 pkt 9 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543,  Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; Dz.U. z 2004 roku  Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr  92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492] w związku z Uchwałą
Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność  Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi - Prezydent Miasta Płocka zarządza
co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Płocku przy ul. Kochanowskiego 1/1 oznaczoną jako działka nr 159/28 i 159/55 o pow. 1298 m2 (numer księgi wieczystej KW PL1P/00015625/0 i KW PL1P/00019336/5) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości – Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Kochanowskiego 1/1 oznaczonej jako działka nr 159/28 i 159/55 o powierzchni 1298 m2     w wysokości    – 178 566,00  zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 105 711,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu  w wysokości – 72 855,00 zł.
4/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 99% określonej w Uchwale Nr 498/XXVI/04  Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt. 3 wynosi – 728,55 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
Do kwoty ustalonej w pkt 4 doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
5/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 08:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 193
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji