Zarządzenie Nr 1601/04 z dnia 24 marca 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki ze środków budżetu miasta Płocka na 2004 rok dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.

Zarządzenie Nr 1601/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2004 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki ze środków budżetu miasta Płocka na 2004 rok dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art.124 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594,  Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189,  poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177), § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań.
2.Kwota pożyczki zostanie przekazana w dwóch transzach tj:
I w wysokości 500.000,00 zł. do dnia 25.03.2004 roku,
II w wysokości 500.000,00 zł. do dnia 15.04.2004 roku.

§ 2


1.Ustalić oprocentowanie pożyczki w wysokości 11% w skali roku.
2.Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie dokonana jednorazowo do dnia 15 grudnia 2004 roku.

§ 3

Źródło finansowania: budżet miasta Płocka na 2004 rok.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 25 marca 2004, godzina 12:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 646
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji