Zarządzenie Nr 4375/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 w Płocku.

ZARZĄDZENIE NR 4375/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 51 w Płocku.     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz.1271
z 2002r.  Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r., Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 13  i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządza się co następuje:       

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Agaty i Andrzeja małż. Sobótka do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku, składającego się z jednego  pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 33,20m2 i mieszkalnej 24,00m2  pod warunkiem uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 244
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji