Zarządzenie Nr 1474/04 z dnia 02 marca 2004r.
w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Jana Pawła II i ul. Swojskiej do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Zarządzenie Nr  1474 / 04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2004 roku.

w sprawie: rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Jana Pawła II i ul. Swojskiej do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.159 2; z 2002 r. Nr 23 poz.220,
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz.1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia
22 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku,
Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1


Złożony w dniu 29.09.2003 r. przez mieszkańców ul. Jana Pawła II i ul. Swojskiej protest do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku dotyczący umożliwienia połączenia ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 26KD1/2 z ul. Jana Pawła II oznaczoną symbolem 3KZ1/4(2/2) na zasadzie prawoskrętu na wysokości działek  zostaje uwzględniony.

§ 2


W projekcie planu dokonać zmian polegających na:
1)wprowadzeniu połączenia ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 26KD1/2 z ul. Jana Pawła II oznaczoną symbolem 3KZ1/4(2/2) na zasadzie prawoskrętu,
2)odcinek ulicy 26KD1/2 pomiędzy ulicą oznaczoną na rysunku projektu planu symbolem 13KD1/2 i 26KD1/2 (od strony ul. Jana Pawła II) ustalić ciągiem pieszym
w istniejących liniach rozgraniczających
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Uchyla się Zarządzenie Nr 968/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2003r.
w sprawie nie uwzględnienia przedmiotowego protestu.

§ 4


Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącym protest.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Płocka.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 marca 2004, godzina 14:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 623
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji