Zarządzenie Nr 188/07 z dnia 05 lutego 2007r.
w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Płock.
Zarządzenie Nr 188/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 lutego 2007r.

w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 353/4 o pow. 120 m2 zlokalizowanej przy ul. Jachowicza dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku, ul. Mickiewicza 12 z przeznaczeniem na plac manewrowy dla Straży Pożarnej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym - Jachowicza 19a na okres 2 lat.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 19 lutego 2007, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 099
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji