Zarządzenie Nr 60/06 z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie: oddania w użyczenie lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego należącego do Gminy Płock nieruchomości przy ul. Pocztowej w Płocku.
Zarządzenie Nr 60/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie: oddania w użyczenie lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego należącego do Gminy Płock nieruchomości przy ul. Pocztowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku, ul. Pocztowa 13 na okres od 01.12.2006r. do 30.11.2015r.
a)samodzielnego lokalu użytkowego o pow. 230,20 m2 położonego na parterze budynku zlokalizowanego na działce gruntu położonego w Płocku przy ul. Pocztowej nr ewidencyjny 2406/10 będącego własnością Gminy Płock.
b)oraz udziału wynoszącego 2302/9813 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2406/10 o łącznej powierzchni 1570 m2 należącego do Gminy Płock stanowiącej własność Skarbu Państwa
- na urządzenie przedszkola.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 154
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji