Zarządzenie Nr 2605/08 z dnia 25 listopada 2008r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora LO im. Jagiełły w Płocku.

Zarządzenie Nr 2605/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie ze stanowiska  wicedyrektora LO im. Jagiełły w Płocku.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218),  w związku z art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz. 917) zarządza się co następuje:

§ 1
Opiniuje się pozytywnie wniosek - Pana Mirosława Piątka Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jagiełły w Płocku - o odwołanie p. Mirosławy Głowackiej - Strzelczyk ze stanowiska wicedyrektora.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 19 stycznia 2009, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji