Zarządzenie Nr 1196/04 z dnia 5 stycznia 2004r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1128/03 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 18.12.2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 12

Zarządzenie Nr 1196/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5.01.2004r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1128/03 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 18.12.2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 12


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz.543 z 2000 r z późniejszymi  zmianami ) zarządzam co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 1128/03 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 18.12.2003 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 12 w sposób następujący:
 
1. W § 2 ust. 1 zarządzenia litera „a”  otrzymuje brzmienie:
„za dzierżawę budynku – 6,00 zł/m2 (netto)”.


§ 2


Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 056
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji