Zarządzenie Nr 2533/08 z dnia 27 października 2008r.
w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Na Skarpie w Płocku stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.
Zarządzenie Nr 2533/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 października 2008r.

w sprawie : wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Na Skarpie w Płocku stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 72 o pow. 628 m2 przy ul. Na Skarpie dla Pana Wiesława Lis z przeznaczeniem pod składowisko na okres od 01.01.2009r. do 31.12.09r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości 0,15 zł/m2 /m-c. plus podatek VAT.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 18 listopada 2008, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji