Zarządzenie Nr 1663/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 499/20, 499/24 i dz. nr 499/26 położonego przy ul. Królewieckiej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.
Zarządzenie Nr 1663/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu oznaczonego jako działka nr 499/20, 499/24 i dz. nr 499/26 położonego przy ul. Królewieckiej w Płocku na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości oraz ustalenia ceny tego gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 5 i art. 67 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104
poz. 708 Nr 220 poz. 1601; z 2007r. Nr 69 poz.468, Nr 173 poz. 1218) w związku z §3 Uchwały
Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową zabudowaną pawilonem handlowym położoną w Płocku przy ul. Królewieckiej oznaczoną jako dz. nr 499/20, dz. nr 499/24 i dz. nr 499/26 o łącznej powierzchni 93 m2 (numer księgi wieczystej PL1P/00085460/6) na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości.

§ 2.

1/ Ustala się cenę nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej oznaczonej jako dz. nr 499/20, 499/24 i dz. nr 499/26 o łącznej pow. 93 m2
w wysokości – 35 811,00 zł.
2/ Zalicza się na poczet ceny nieruchomości gruntowej kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości – 22 489,00 zł.
3/ Ustala się cenę sprzedaży tej nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu
w wysokości – 13 322,00 zł.
Do kwoty ustalonej w pkt 3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Łączna kwota do zapłaty – 13 966,78 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
4/ Kosztem wyceny nieruchomości obciąża się użytkownika wieczystego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 242
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji