Zarządzenie Nr 1669/08 z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie Pani Danuty Lewickiej ze stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku
Zarządzenie Nr 1669/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o odwołanie Pani Danuty Lewickiej ze stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z art.5 ust.5, art. 5c pkt.3 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz.1292) zarządza się, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pana Krzysztofa Cecelskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płocku o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły
Pani Danuty Lewickiej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 148
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji