Zarządzenie Nr 3178/09 z dnia 08 kwietnia 2009r.
w sprawie : oddania w użyczenie zalewu „Sobótka” w Płocku.
Zarządzenie Nr 3178/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 kwietnia 2009r.

w sprawie : oddania w użyczenie zalewu „Sobótka” w Płocku.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r., Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111)

§1

Wyraża się zgodę na oddanie do bezpłatnego korzystania części zalewu „Sobótka” stanowiący działkę nr 1/6 przy ul. Parowa w Płocku w części obejmującej 215250 m 2 na rzecz Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2a na cele statutowe z przeznaczeniem na kąpielisko miejskie na okres od 15.06.2009r. do 31.08.2009r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 416
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji