Zarządzenie Nr 2596/08 z dnia 20 listopada 2008r.
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2009 rok.
ZARZĄDZENIE Nr 2596/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2009 rok.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2000 r. Nr 6 poz.70; z 2006 r. Nr 104 poz 708, Nr 220 poz.1601, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 59 poz. 369) - p o s t a n a w i a m:

§ 1

Ustalić wysokość minimalnych miesięcznych stawek za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2009 rok:
1.Za grunty użytkowane pod uprawy:
a/ działka o pow. do 500 m² - 2,60 zł/ar
b/ działka o pow. 501m² do 2000 m² - 1,93 zł/ar
c/ działka o pow. powyżej 2000 m² - 0,23 zł/ar
2.Za grunty oddane na cele handlowe :
a/ działka o pow. do 100 m² - 16,04 zł/m2
b/ działka o pow. powyżej 100 m² - 10,43 zł/m2
3.Za grunty użytkowane na cele imprez widowiskowych - 4,69 zł/m2
4.Za grunty użytkowane na cele składowe, zaplecza - 1,18 zł/m2
5.Za grunty użytkowane pod usługi dla ludności - 4,69 zł/m2
6.Za grunty pod parkingi - od 1,18 zł/m2 - 4,69 zł/m2
7.Za grunty użytkowane na cele oświatowe i kulturalne - 1,18 zł/m2


§ 2

Ustalić współczynniki korygujące opłaty dla poszczególnych stref:
1. Strefa pierwsza - tereny będące w granicach miasta Płocka.
Współczynnik - 1,00
2.Strefa druga – tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia 01.07. 1997r. tj. Góry,
Ciechomice, Ciechomice Nowe, Longinus, Dolne Budy i Tokary Rąbierz.
Współczynnik - 0,70


§ 3
1.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana będzie w zależności od przeznaczenia, wielkości i położenia wydzierżawianych gruntów w/g stawek i współczynników określonych w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.

2.Do czynszu za dzierżawę doliczony będzie podatek VAT z wyłączeniem gruntów wydzierżawianych pod uprawy rolne.

§ 4

Czynsze wynikające z umów dzierżaw zawartych przed 31.12.2008 roku ulegają zmianie z dniem 01.01.2009 roku. Przyjmuje się, iż od 1 stycznia 2009 roku czynsze wzrosną o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I - III kwartału 2008 roku w stosunku do I - III kwartału roku 2007 o 4,4 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 81 poz. 715 z dnia 27 października 2008 roku.

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek podanych w niniejszym zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej nieruchomości.

§ 6

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 11 grudnia 2008, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 433
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji