Zarządzenie Nr 1589/04 z dnia 17 marca 2004r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zarządzenie  Nr 1589 / 04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2004 roku

 

w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 ) oraz uchwały Nr 205/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie wnoszenia, cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach z udziałem Gminy Płock  zarządzam, co  następuje:


§ 1

 
Wnieść do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkład pieniężny w wysokości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 581
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji