Zarządzenie Nr 2933/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągania zobowiązań na zakup środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 2933/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągania zobowiązań na zakup środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok.
    
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203),  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537), oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku 
zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągania zobowiązań na zakup środków do uzdatniania wody i oleju opałowego oraz ochrony obiektów jednostki.

§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku).

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 13 stycznia 2005, godzina 10:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji