Zarządzenie Nr 1563/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku.

Zarządzenie Nr 1563/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku.

 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218), §  23 ust. 4 Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku  w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 732/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniem nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r. i zarządzeniem nr 1376/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku o 7 etatów.
§ 2.
Limit zatrudnienia w Straży Miejskiej w Płocku po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 79 etatów - do dnia zakończenia umowy o pracę na zastępstwo za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim,
2) 78 etatów - od dnia zakończenia nieobecności zastępowanego pracownika.
§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska (Straż Miejska w Płocku).
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 11 lutego 2008, godzina 08:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 720
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji