Zarządzenie Nr 1553/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2008 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1212/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 1553/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2008 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1212/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2007r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337), art. 4, ust. 1, pkt 3 i 22 oraz art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, ze zm. Dz. U. z 2004r. Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, z 2005r. Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, Nr 175 poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493, Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć wykaz podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2008 wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w roku 2008 w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1212/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2007r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 853, rozdział 85395, § 2820, zadanie 2/WZS/G.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 05 lutego 2008, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 212
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji