Zarządzenie Nr 1278/04 z dnia 23 stycznia 2004r.
w sprawie : zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Gminy Płock pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych w roku 2004.

Zarządzenie
Prezydenta Miasta Płocka
Nr 1278/04  z dnia 23 stycznia 2004r

w sprawie : zasad udostępniania gruntów  stanowiących własność Gminy Płock pod wykonywanie liniowych instalacji podziemnych w roku 2004.

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) oraz art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543, Dz.U. z 2001r. Nr 129 poz.1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003 Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966)  Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


§ 1


Udostępnianie gruntów gminnych pod realizację liniowych instalacji podziemnych odbywać się będzie na podstawie umów sporządzonych wg. zasad określonych w § 2- § 5 niniejszego zarządzenia.


§ 2


Ustala się następujący sposób określania minimalnych opłat z tytułu zajęcia gruntów gminy Płock poza liniami rozgraniczającymi ulic pod budowę liniowych instalacji podziemnych w 2004 roku:
1) W uzasadnionych przypadkach należy zlecić rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie operatu z oszacowaniem ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.
2) Opłata z tytułu zajęcia gruntów gminy Płock składać się będzie z następujących składników:
a/ opłaty z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości ustalonej na podstawie opinii rzeczoznawcy.
b/ kosztu wykonania opinii rzeczoznawcy.
c/ opłaty z tytułu dzierżawy gruntu  w okresie realizacji inwestycji.
d/ opłaty z tytułu wybudowania urządzenia podziemnego.


§ 3


1. Opłaty o których mowa w § 2 pkt 2c naliczane będą za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy w pełnej  wysokości stawki  to jest   -    3,29 zł/mb/m-c.                  
2. Opłaty o których mowa w § 2 pkt 2d naliczane  będą w wysokości   -  21,82 zł/mb.

§ 4


Ustala się dwie strefy oraz współczynniki korygujące opłaty dla tych stref:
1. Strefa pierwsza - tereny będące w granicach miasta Płocka do dnia 31 grudnia 1996 roku
Współczynnik - 1,00
2. Strefa druga - tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia 01.01.1997 roku to jest: Góry, Ciechomice, Ciechomice Nowe, Longinus, Dolne Budy i Tokary Rąbierz
Współczynnik - 0,70


§ 5


Do opłat wymienionych w § 3 będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi  przepisami.


§ 6


Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 01.10.2001r. dla Telekomunikacji Polskiej S.A.  grunty gminne pod liniowe instalacje podziemne będą udostępnione na zasadzie użyczenia gruntu i nie będą naliczone opłaty o których   mowa w § 2.

§ 7


W poszczególnych uzasadnionych wypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek przyjętych w zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej nieruchomości.

§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji