Zarządzenie Nr 955/07 z dnia 30 sierpnia 2007r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka i planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji oraz samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2007 roku.
Zarządzenie Nr 955/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka i planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji oraz samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) oraz § 15 uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok zarządza się co następuje:


§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Płocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miasta Płocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku informację z wykonania planów finansowych: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji oraz samorządowych instytucji kultury: Płockiej Galerii Sztuki, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego i Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 12 września 2007, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 957
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji