Zarządzenie Nr 323/07 z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Zarządzenie Nr 323/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007r.

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 19 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 22 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 4 ust.1 pkt. 11 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462 i Nr 249, poz 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 94 poz. 651), art. 1 ust. 15 i art.2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 roku Nr 144 poz.1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zleca się Towarzystwu Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty wsparcie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą: prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej miasta Płocka w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania–tworzenie systemu wspomagania młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz podwyższenie jakości funkcjonowania placówek oświatowych poprzez:
1) prowadzenie opieki merytoryczno – psychologicznej nad uczniami uzdolnionymi w ramach działań pozaszkolnych w zakresie różnych przedmiotów- „Projekt Edukacyjny - Deltaklub”,
2) wdrażanie w płockich przedszkolach i szkołach podstawowych programu stymulowania kreatywności uczniów - „Nasza Szkoła-Szkołą Wspierającą Uzdolnienia”,

§ 2

Źródło finansowania zadania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział – 801, rozdział - 80195, § 4300, zadanie 03/WOK.I/G


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 marca 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 103
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji