Zarządzenie Nr 78/06 z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok.
Zarządzenie Nr 78/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art.186 ust. 5 i 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz.U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia, oraz Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku, zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzić zmiany do harmonogramu realizacji Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok według załącznika Nr 1, stanowiącego integralną część zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 18 stycznia 2007, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 990
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji