Zarządzenie Nr 2928/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego.

Zarządzenie Nr 2928/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią Anetę Dąbrowską należności pieniężnej w wysokości 3.499,10 zł. wymagalnej względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego.
2.Ustalić wysokości rat spłaty należności  określonej  w pkt 1:
50,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2005 roku do września 2010 roku,
49,10 zł. płatne do 31 października 2010 roku.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 10 stycznia 2005, godzina 10:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 042
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji