Zarządzenie Nr 1162/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Zarządzenie Nr 1162/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), § 11 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.

Limit zatrudnienia w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 18 etatów do dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników (3 etaty),
2) 15 etatów od dnia zakończenia zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników.

§ 3.

Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, dział 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 225
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji