Zarządzenie Nr 58/06 z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1256/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat zmienionego Zarządzeniem Nr 2983/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2005 roku.
Zarządzenie Nr 58/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1256/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat zmienionego Zarządzeniem Nr 2983/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2005 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Dz. U. Nr 106, poz. 679, Dz. U. Nr 121, poz. 770, z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668, z 2002 roku Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Dz. U. Nr 199, poz. 1937, Dz. U. Nr 96, poz. 874), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 924/LX/98 z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku
zarządzam co następuje:

§ 1
Do Zarządzenia Nr 1256/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat zmienionego Zarządzeniem Nr 2983/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2005 roku wprowadzam Załącznik Nr 8 pn. „Ceny usług świadczonych przez Lodowiska Miejskie” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1.Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 1256/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku oraz zasad udzielania zwolnień i ulg od opłat zmienionego Zarządzeniem Nr 2983/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2005 roku pozostają bez zmian.
2.Traci moc Zarządzenie Nr 2722/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia cen biletów za korzystanie z Lodowiska Miejskiego na terenie Miejskiego Centrum Sportu.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.

§ 4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 184
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji