Zarządzenie Nr 2801/04 z dnia 10 grudnia 2004r.
W sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 5 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku w ramach „Programu 300”

Zarządzenie nr 2801/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2004 roku


W sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 5 w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku w ramach „Programu 300”


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku, zmiana Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1271 z 2002r.,  Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r., Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz.1203 z 2004r.,) i na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U. Nr 71, poz 733 z 2001r., zmiana Dz.U. Nr 168, poz. 1383 z 2002r.,Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 113., poz. 1069 z 2003r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.),  oraz §1  ust.2  uchwały Rady Miasta Płocka Nr 917/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zasad realizacji programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2002-2004 i §1 ust.1 lit. B Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 137/2003 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do uzytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych, oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1813/2004 z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych, zarządzam:

§1

Skierować Stanisławę Byler do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Armii Krajowej 54 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni, o powierzchni użytkowej  34, 64 m².

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 20 grudnia 2004, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 161
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji