Zarządzenie Nr 2757/04 z dnia 03 grudnia 2004r.
w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 2757/04      
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 3 grudnia 2004 r.


w  sprawie :  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  Skarbu  Państwa na  terenie  miasta  Płocka,  na  2005 rok.

                         Na   podstawie  art.  11  ust. 1  i  12    ustawy   z  dnia  21  sierpnia  1997 roku   o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2000r.  Nr  46  poz. 543,  z  2001  r. Nr  25  poz.  253   z 2002 r.   Nr  74   poz.  676,   Nr  113  poz.  984,   Nr  126   poz. 1070,   Nr  129  poz. 1447,   Nr  130  poz. 1112,   Nr  153   poz. 1271,   Nr  154  poz. 1800,  Nr  200  poz. 1682   i  Nr   240  poz.  2058,  z  2003 r.   Nr   80   poz. 717,   Nr  96   poz.  874,   Nr  124  poz. 1152,   Nr  162   poz. 1568,   Nr   203  poz.  1966,   Nr  217   poz.  2124,  z  2004  r. Nr  6  poz. 39,   Nr 19  poz. 177,   Nr  92  poz. 880, Nr  141,  poz. 1492),  w  celu  ujednolicenia  opłat  za  grunty  dzierżawione  na   terenie   miasta  Płocka  stosownie  do  zarządzenia   Nr  2646/04   Prezydenta   Miasta   Płocka   z  dnia   23  listopada  2004  roku  -    p o s t a n a w i a m :

§  1.

Ustalić wysokość minimalnych miesięcznych stawek za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2005 rok:

1.Za grunty użytkowane pod uprawy:
     a/ działka o pow.   do 500 m2  -  2,36 zł/ar
     b/ działka  o pow.   501m2  do 2000 m2  -  1,75 zł/ar
     c/ działka  o pow.    powyżej 2000 m2  -  0,21 zł/ar

2.Za  grunty oddane na cele handlowe :
     a/  działka o pow.  do 100 m2  -  14,55 m2      
     b/  działka o pow. powyżej  100m2  -  9,45 m2
            
3.Za grunty użytkowane na cele imprez  widowiskowych - 4,25 zł/m2

4.Za grunty użytkowane na cele składowe, zaplecza - 1,07 zł/m2

5.Za grunty użytkowane  pod  usługi dla ludności - 4,25 zł/m2

6.Za grunty pod parkingi - od 1,07 złm2 - 4,25 zł/m2

7.  Za grunty uzytkowane na cele  oświatowe i  kulturalne -  1,07 zł/m2

§  2

Ustalić  współczynniki korygujące opłaty dla poszczególnych stref:

1.Strefa pierwsza  -  tereny  będące  w granicach  miasta  Płocka.
    Współczynnik  - 1,00

 

2.Strefa druga – tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia  01.07. 1997r.  tj. Góry, Ciechomice ,  Ciechomice  Nowe,  Longinus, Dolne Budy  i  Tokary Rąbierz.
     Współczynnik  - 0,70

§  3

1.Wysokośc czynszu dzierżawnego ustalana będzie w zależności od przeznaczenia, wielkości  i położenia wydzierżawianych gruntów w/g stawek  i współczynników określonych w § 1 i  § 2 niniejszego zarządzenia.
2.Do  czynszu  za  dzierżawę  doliczony  będzie  podatek  VAT z  wyłączeniem  gruntów   pod uprawy.

§  4

Czynsze wynikające  z umów dzierżaw zawartych przed 31.12.2004roku ulegają  zmianie z dniem 01.01.2005roku.  Przyjmuje się, iż od 1 stycznia 2005 roku czynsze wzrosną  o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2004 roku w stosunku do  I-III kwartału roku 2003   o  3,2 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu  Statystycz-nego z dnia 14 października 2004 roku, opublikowanym  w Monitorze Polskim Nr 43 poz. 763 z dnia 21 października 2004 r.

§  5

W  uzasadnionych  przypadkach   Prezydent  może  odstąpić  od  stosowania  stawek   podanych   w niniejszym  zarządzeniu  i  ustalić  stawkę  indywidualną  dla  danej  nieruchomości.

§  6

Niniejsze  zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 13:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji