Zarządzenie Nr 1495/04 z dnia 04 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo

Zarządzenie  Nr 1495/04
Prezydenta  Miasta   Płocka
z dnia 4 marca  2004 roku


w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo


  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym [Dz.U. z  2001 roku Nr 142 poz.1591 i z 2002 roku Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ], art. 67 ust. 1 i 3 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  [ Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z  2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr217 poz.2124; z 2004 roku  Nr 6 poz. 39 ] oraz Uchwały Nr 284/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo stanowiącej własność Gminy Płock - Prezydent Miasta Płocka  zarządza co następuje:

§1.

1.Ustala się cenę sprzedaży  nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jędrzejewo,
oznaczonej jako działka xxxx  o pow. xxxx   w wysokości xxxxxxxxxx

2. Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości xxx% określonej w Uchwale Nr 284/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003r cena nieruchomości wymienionej w pkt.1 wynosi xxxxxx zł. (słownie: xxxxxxxxx)

§2.

Koszty  aktu notarialnego poniesie Nabywca.
      

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 11 marca 2004, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 645
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji