Zarządzenie Nr 3175/09 z dnia 08 kwietnia 2009r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka
ZARZĄDZENIE Nr 3175/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 kwietnia 2009r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska – Płock Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkład pieniężny w wysokości 460.000,00 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, na realizację odnowy taboru poprzez zakup autobusów miejskich.

2.Źródłem finansowania wkładu pieniężnego, określonego w ust. 1 będą środki zabezpieczone w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok: dział 600, rozdział 60004, § 6010, zadanie nr 02/ONW/I/G – Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 391
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji