Zarządzenie Nr 2244/08 z dnia 24 lipca 2008r.
zmieniające zarządzanie w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka
ZARZĄDZENIE NR 2244/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 lipca 2008r.

zmieniające zarządzanie w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. Nr 146, poz. 1223,z 2006 r. Nr 39, poz. 272, z 2008 r. Nr 73, poz. 431) oraz § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1140/2007 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ l
W zarządzeniu Nr 817/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku specjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Płocka, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Pracownikom Urzędu Miasta Płocka może być przyznany dodatek specjalny, zwany dalej „dodatkiem ” z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy. ”;
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2. Dodatek może być przyznany na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony. ”;
3) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a. w brzmieniu :
„ 1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 1.”

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 214
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji