Zarządzenie Nr 2917/04 z dnia 27 grudnia 2004r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE Nr 2917/04
Prezydenta  Miasta  Płocka
z dnia  27 grudnia 2004 roku


w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego  z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co  następuje:


§ 1

1.Wnosi się do Spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku  wkład pieniężny w wysokości 2.441.196,00 zł. (dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) złotych  z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
2.Źródłem finansowania wkładu pieniężnego określonego w ust. 1 będą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Płocka na 2004 rok: dział 900, rozdział 90095, § 6050, zadanie nr 105/PR/I/G.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 10 stycznia 2005, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 974
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji