Zarządzenie Nr 3721/05 z dnia 26 lipca 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Zarządzenie Nr 3721/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) oraz Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka  z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz Zarządzenia Nr 3719/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25. 07. 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłat czynszowych   za najem lokali oraz przyjęcia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych  przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w celu prowadzenia działalności statutowej niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:
a)Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku - lokal o łącznej powierzchni użytkowej 168, 14 m2  ;
b)Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów – lokal o łącznej powierzchni użytkowej 58, 33 m2 ; 
c)Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Płock - Noclegownia dla Kobiet i Matek  z Dziećmi - lokale o łącznej powierzchni użytkowej 397, 96 m2 , w tym 77, 83 m2  powierzchni piwnic.
2.Określam okres użytkowania lokali, o których mowa w ust. 1 na trzy lata począwszy od dnia 1 sierpnia 2005roku, tj. na okres do dnia 31 lipca 2008r.
3.Ustalam czynsz za najem lokali, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.       

§ 2

Zobowiązuję administratora budynku do zawarcia umów najmu z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w ust.1.   

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 14:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 124
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji