Zarządzenie Nr 1167/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 1167/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 4 ust.5 oraz art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz.1324, Nr 124, poz.1152, Nr, 229 poz. 2276; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 146, poz.1546, Nr 145, poz. 1535, Nr 213, poz. 2155; z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; oraz z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540 § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, przyjętego zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. oraz pkt 17 Instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 91/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 sierpnia 2002 r. zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1). Iwona Juchniewicz - przewodnicząca (OZK),
2). Mieczysław Łukowski - członek (WSO.II.),
3). Piotr Łykowski - członek (PI).

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka przy ul. 3-go Maja 18 oraz ul. Zduńskiej 9a wg stanu na dzień 31.10.2007 r.

§ 3

Komisja pobierze ponumerowane arkusze spisu z natury z Oddziału Finansowo – Księgowego Urzędu Miasta Płocka (WSB.II.).

§ 4

1.Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniach 5 i 6 listopada 2007 r.
2.Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący Komisji przedłoży rozliczenie inwentaryzacji kierownikowi WSB.II. w terminie do dnia 15 listopada 2007r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji