Zarządzenie Nr 1480/04 z dnia 03 marca 2004r.
w sprawie : procedury postępowania przy zatrudnianiu nowych pracowników w Urzędzie Miasta Płocka.

Z a r z  ą d z e n i e   Nr 1480/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2004 roku


w sprawie : procedury postępowania  przy zatrudnianiu nowych pracowników w Urzędzie Miasta Płocka.

 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka  zarządzam, co następuje :

§   1

1.Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika składa się z :
1/ zawiadomienia o  zatrudnieniu nowego pracownika – zał. Nr 1
2/ wniosku w sprawie zatrudnienia pracownika – zał. Nr 2.

§   2


1.Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika przygotowuje :


Dyrektor  Wydziału,
Kierownik Biura, Kierownik Oddziału w Kancelarii Prezydenta Miasta, Rzecznik, Pełnomocnik Prezydenta – zwani dalej  „ Kierownikiem komórki organizacyjnej ”.
      


2.Kompletny wniosek o zatrudnienie nowego pracownika, o którym mowa w ust. 1 składany jest przez wnioskującego : właściwego Zastępcę Prezydenta, Sekretarza lub  Skarbnika  oraz winien być zaakceptowany przez Sekretarza Miasta Płocka; wniosek  należy złożyć w komórce kadrowej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia pracy. W przypadku opóźnienia terminu, rozpoczęcie pracy przesuwa się stosownie w czasie.

3.Decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Prezydent Miasta Płocka.

4.Wniosek o zatrudnienie, zatwierdzony przez Prezydenta,  kierowany jest do wykonania przez Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych – Referat Kadr i Szkolenia .

5.Pierwszeństwo w zatrudnieniu w Urzędzie Miasta mają kandydaci z wykształceniem wyższym.

6.Umowa o pracę z nowym pracownikiem zatrudnianym w Urzędzie zawierana jest na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy .


§   3

Do wniosku o zatrudnienie winny być dołączone następujące dokumenty kandydata do pracy :

kwestionariusz osobowy obejmujący dane osobowe:
imię /imiona/ i nazwisko,
imiona rodziców,
datę urodzenia,
miejsce zamieszkania / adres do korespondencji/,
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
list motywacyjny i CV,
poświadczona kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły,
zaświadczenia / dyplomy/ o posiadaniu uprawnień /kwalifikacji/,
zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
oświadczenie o niekaralności,
inne dane, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów


§   4


Zalecanym terminem rozpoczynania pracy w Urzędzie przez nowego pracownika jest  1. lub 16. dzień miesiąca.


§  5


1.W wyniku pozytywnej oceny pracownika w okresie próbnym, na wniosek właściwego Zastępcy Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta -  zaakceptowany przez Sekretarza Miasta Płocka mogą być zawarte umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy - zgodnie z Kodeksem pracy, z zastrzeżeniem o możliwości rozwiązania umowy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem, przy zawieraniu umowy na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy / wniosek – zał. Nr 1/.

2. Kompletny wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas określony winien być złożony w komórce kadrowej na 2 tygodnie przed terminem zawarcia  umowy o pracę  na czas określony.

3.Opinię o pracowniku, uzasadniającą jego dalsze zatrudnienie na czas określony, Dyrektor Wydziału / Kierownik komórki organizacyjnej  przedstawia Prezydentowi Miasta Płocka na odwrocie „ Wniosku o zatrudnienie pracownika”.

4. Wniosek składany o zawarcie umowy na czas nie określony wymaga szczegółowej analizy i oceny przydatności pracownika dla Urzędu.
Wniosek ten przedstawiany przez wnioskującego: Zastępcę Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta winien  być zaakceptowany przez Sekretarza Miasta Płocka / wniosek – zał. Nr 1/ .

5. Przy zatrudnianiu pracownika na czas nie określony obowiązuje procedura  opisana w ust. 3.

§  6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Płocka może odstąpić od zasad zatrudniania nowego pracownika podanych w  § 2 ust. 5 i 6 oraz w § 5 ust. 1 .

§   7


Każda umowa o pracę zawarta na okres próbny i na czas określony może być rozwiązana na podstawie przepisów o rozwiązywaniu umowy o pracę, wynikających z Kodeksu pracy.


§   8

Wykonanie Zarządzenia powierzam  Sekretarzowi Miasta Płocka .


§  9

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2002  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 maja 2002r. w sprawie procedury postępowania przy zatrudnianiu nowych pracowników w Urzędzie Miasta Płocka, zm.: Zarządzenie Nr 68/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27.05.2002 r., Zarządzenie Nr 172/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia  1 kwietnia 2002 r.


§   10


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2004 roku.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 619
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji